Algemene verhuur voorwaarden

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Roolvink Events. Afwijkingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Een verwijzing door afnemer/huurder naar zijn algemene voorwaarden wordt door Roolvink Events niet geaccepteerd.

2 De goederen worden franco huis geleverd mits de afleveringsplaats in Nederland is gelegen Dadelijk nadat de goederen of onderdelen daarvan zijn geleverd, draagt de koper/huurder het risico voor alle directe en indirecte schade die aan deze goederen of onderdelen mocht ontstaan.

3 Retournering van goederen wordt slechts geaccepteerd na akkoordverklaring van Roolvink Events. Goederen dienen in originele, onbeschadigde verpakking aan Roolvink Events te worden geretourneerd.

4 De in de aanbieding en orderbevestiging genoemde levertijd worden ter goede trouw opgegeven, doch zijn niet bindend. Overschrijding ervan geeft geen recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of nakoming van enige verplichting.

5 Het eigendom van de afgeleverde goederen blijft aan Roolvink Events voorbehouden zolang de koper/huurder niet volledig de verschuldigde tegenprestatie(s) heeft voldaan voor alle krachtens enige overeenkomst met Roolvink Events geleverde zaken. Als statiegeldgoed aan de koper/huurder geleverde emballage blijft eveneens eigendom van Roolvink Events.

6 Betaling van het factuurbedrag dient contant of uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. In geval van niet betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is de koper/huurder zonder nadere aankondiging in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf 8 dagen na factuurdatum. Zodat Roolvink Events een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven is de koper/huurder een bedrag van 15% van het factuurbedrag aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd alsmede alle overige op het incasseren van de vordering vallende kosten.

7 Door acceptatie van het gehuurde verklaart huurder de gehuurde goederen in goede staat ontvangen te hebben. Reclames dienen terstond bij aflevering te worden gemeld voor ingebruikname. Na gebruik worden reclames niet geaccepteerd.

8 Bij de beëindiging van de huurovereenkomst zal het gehuurde materiaal in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van Roolvink Events worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het materiaal gebreken vertoont en beschadigd is en/of dat de huurder het materiaal niet voldoende heeft schoon gemaakt, is Roolvink Events gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

9 Indien huurder buiten staat is om welke reden ook, het gehuurde materiaal aan Roolvink Events terug te (laten) bezorgen, alsmede bij breuk, dient de huurder aan Roolvink Events een schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal.

10 De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming het overigens als een goed huisvader te behandelen. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten.

11 Tellingen bij retourneren op het bedrijf van Roolvink Events is bindend. (bij voorkeur in uw aanwezigheid) Artikel worden per stuk per dag verhuurd mits anders overeengekomen.

12 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten welke daaruit voortgevloeid mochten zijn, zijn ontworpen aan het Nederlandse recht en zullen ter berechting dienen te worden voorgelegd aan de bij uitsluiting bevoegde burgerlijke rechter te Almelo.